Privacyverklaring

Omdat de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk is, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door FONDERS BV. Deze is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke die instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens. Bij eventuele vragen, of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, kan u zich wenden tot FONDERS:

FONDERS BV

Gistelsteenweg 87B

8490 Varsenare

Ondernemingsnummer: 0762.514.723

Functionaris voor Gegevensbescherming:

Carl Lambrecht

0473/32.64.64

carl@fonders.be

Waarom en hoe verwerken we uw gegevens?

Welke gegevens en de manier waarop we die verwerken, hangt af van de reden waarom we uw gegevens verwerken:

·        Als u onze website bezoekt worden er ‘cookies’ geplaatst om de website naar behoren te laten functioneren. Uw gegevens of surfgedrag worden enkel bijgehouden als u daar toestemming voor geeft.

·        Als u een vraag stelt of informatie wenst, vragen we uw contactgegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet met externen gedeeld.

·        Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, houden we uw contactgegevens bij om u de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. We geven deze gegevens niet door aan externen. U kan zich op elk moment uitschrijven via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf, waarna we uw gegevens onmiddellijk verwijderen.

·        Als u zich inschrijft voor een evenement (bezoekmoment, infosessie,…), vragen we uw contactgegevens om uw inschrijving voor dit evenement te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet door aan externen.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Tenzij hierboven anders bepaald houden wij uw gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-)contractuele vorderingen (5 – 10 jaar). De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen. 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, hebt u de volgende rechten:

·        Recht van inzage: u hebt het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;

·        Recht op verbetering: u hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;

·        Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent hebt u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken – u hebt de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);

·        Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;

·        Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

Je kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan carl@fonders.be.

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

·        Recht op bezwaar: u kan ten allen tijde bezwaar maken via carl@fonders.be. FONDERS zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting hiervan hebt u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen.  

Klachten

Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).